Hourly forecast for Krasnoyarsk

now: Thu, 01.01.1970 21:50

%
, m/s